POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Wobec wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Unique Paweł Kurowski zobowiązuje się do poszanowania obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych oraz właściwego zabezpieczenia przekazanych jej danych. W związku z powyższym wprowadza się do użytku politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w przypadkach, w których Unique Paweł Kurowski jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów, osób zainteresowanych współpracą, bądź odwiedzających stronę internetową.

I. Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Unique Paweł Kurowski, ul. Wysłoucha 32, 52-433 Wrocław, NIP: 894-244-49-65, zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod numerem: 513 051 722 lub pod adresem e-mail: info@theomarvee.com.

Jako Administrator dokładam wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., a także innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

Administrator danych oświadcza, że nie oferuje usług do których wymagana jest zgoda, osobom poniżej 16 roku życia.

II. Dane, które o Pani/ Panu zbieramy

W sytuacji zainteresowania naszą ofertą przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, a także nr telefonu, bądź adres e-mail. W przypadku zakupu naszych produktów przetwarzamy Państwa dane takie jak: Imię i nazwisko, NIP, adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce pracy, numer telefonu i adres e-mail. Natomiast podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/ Pana wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie poświęconym plikom cookies.

III. Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych:

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania wraz z podstawami prawnymi oraz okresem przetwarzania:

 • Zawarcie i wykonanie umowy kupna – sprzedaży ( w szczególności kontakt w sprawie szczegółów zamówienia, przesyłka czy przyjęcie zwrotu zamówienia). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane od momentu ich zebrania do czasu wykonania lub rozwiązania powyższych umów.

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami stron umowy kupna-sprzedaży (np. w przypadku reklamacji, roszczeń wynikających z rękojmi czy też braku uregulowania należności za zakupione produkty). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej między stronami umowy.

 • Rozliczenie należności publicznoprawnych oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości (np. rozliczenie podatku VAT, przechowywanie dokumentów księgowych). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych należy przechowywać przez okres pięciu lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą.

 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne przepisy (w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną), prowadzone są w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody. Dane wynikające z prowadzenia działań marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Wykorzystywanie plików cookies (omówione w pkt IV). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zapytanie na wykorzystywanie cookies przy pierwszym wejściu na stronę internetową). Dane osobowe pochodzące z plików cookies będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności lub wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

IV. Cookies

Na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administatora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystywania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – poprzez przypisanie pewnych zachowań np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta w sklepie internetowym- przez co uznaje się je za dane osobowe.

1. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najważniejsze z nich przytaczamy poniżej (jeśli informacje są niewystarczające prosimy o kontakt z Administratorem celem ich uzupełnienia)

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników, służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego konta użytkownika, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.

 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka;

 • dopasowywanie reklam do potrzeb użytkowników- pliki cookies umożliwiają nam wyświetlać reklamy, które szczególnie mogą Państwa zainteresować.

2. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Państwa opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

2. Czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.


V. Profilowanie

Administrator danych nie dokonuje profilowania w rozumieniu motywu 71 RODO, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej.

VI. Odbiorcy danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze lub usprawnienia działalności przedsiębiorstwa (m.in. księgowa ,przedsiębiorstwo hostingowe, kurierskie). Informujemy, że korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancje przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom kontroli skarbowej w razie zgłoszenia przez organ żądania na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Pani/ Pana prawa związane z ochroną danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, jak również prawo do przenoszenia danych, o ile będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ma Pani/Pan prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo zgłosić jej wycofanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Gdy przetwarzamy dane zbierane za pomocą cookies, w większości przypadków Administrator nie jest w stanie ich zidentyfikować, w związku z czym, jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, poprosimy Państwa o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby.

W celu realizacji przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail : info@theomarvee.com

VIII. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wypełnienia celów przetwarzania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

X. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


© 2016-2022 Théo Marvée. Created: Green64